Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Download Joomla Templates by NewJackets

Regulamin Pielgrzymki

Opublikowano: wtorek, 04 sierpień 2020

Regulamin 44 Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę

PODSTAWOWE ZASADY NA PIELGRZYMIM SZLAKU

 1. Wyjątkowy czas pandemii sprawia, że wyjątkowy jest też charakter tegorocznej Pielgrzymki. Jest ona jednak zawsze wydarzeniem ściśle religijnym i będzie łączyć charakter rekolekcji w drodze z przeżywaniem jej medialnie.
 1. W Pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby dorosłe w przestrzeni wieku 18 – 65 lat. Pielgrzymem jest ten, kto idzie w grupie, nosi znaczek pielgrzymkowy, podpisał stosowne oświadczenia i zobowiązania oraz czynnie uczestniczy w modlitewnym programie grupy.

Każdy pielgrzym, mimo upałów, powinien pamiętać o godziwym, odpowiednim stroju     (nie sportowo-plażowym!).

 1. Pielgrzymem jest też każdy, kto w łączności duchowej z pielgrzymką ofiaruje swoje codzienne trudy Bogu i utrzymuje modlitewną więź oraz (w miarę możliwości) uczestniczy w pielgrzymkowym programie za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 1. Pielgrzym w czasie marszu ma ze sobą: dokument tożsamości, modlitewnik „Droga do Nieba”, różaniec, śpiewnik, jedzenie na cały etap (w tym roku nie będzie przywożona zupa na obiad!) oraz potrzebny zapas napojów, pelerynę lub parasol od deszczu, nakrycie głowy chroniące przed słońcem, preparaty do pielęgnacji nóg, bandaż elastyczny, zestaw plastrów z opatrunkiem i inne środki higieniczne oraz dezynfekujące.
 1. Należy mieć przy sobie stale używane lekarstwa. W tym roku pielgrzymom na trasie nie będzie towarzyszyć służba medyczna, za wyjątkiem sytuacji ratujących życie.

Mimo tegorocznych krótkich etapów, ważne są wygodne buty i odpowiednie skarpety.

 1. Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa na drogach, wszyscy pielgrzymi zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom przewodników i służby porządkowej. Grupy będą liczyły maksymalnie 30 osób. Trzeba pamiętać o zachowaniu 1,5 metra dystansu między osobami, ale przy tym utrzymywać rytm i zwartość grupy – na chodniku lub po prawej stronie drogi.
 1. Zapewne każda grupa na swój „sztefetowy” odcinek wyruszy po odprawieniu Mszy świętej w dogodnym dla nich miejscu, ale duchowym podsumowaniem każdego dnia będą Msze święte odprawiane pod przewodnictwem Księży Biskupów w różnych sanktuariach naszej opolskiej diecezji, transmitowane przez środki społecznego przekazu. Byłoby dobrze, aby wszyscy pielgrzymi  (fizyczni i duchowi) włączali się w te transmitowane liturgie, niezależnie od osobistego udziału – może nawet każdego dnia – w Mszy świętej w swojej parafii. Pamiętajmy też o codziennej modlitwie różańcowej.

Każdego dnia będzie też transmitowana modlitwa Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00.

 1. Należy pamiętać o zachowaniu czystości w miejscach postojów. Śmieci należy zabierać ze sobą i nosić w plecaku lub wrzucić do przydrożnych koszy na śmieci. W tym roku nie będzie służby ekologicznej.
 1. Proponujemy łączność duchową z Pielgrzymką wykorzystując: aplikację Bonafide, transmisje Diecezjalnego Radia Doxa, profil Facebookowy Pieszej Pielgrzymki Opolskiejoraz stronę internetową pielgrzymka-opolska.pl

SZCZEGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

 1. W pielgrzymce uczestniczą grupy maksymalnie30-osobowe, z których każda reprezentuje jedną z tradycyjnych grup różnych strumieni Opolskiej Pielgrzymki.

W sobotnim wejściu na Jasną Górę uczestniczyć będą przedstawiciele poszczególnych grup.

 1. Udział w niej biorą tylko osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 65 roku życia i zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów chorobowych, świadome panującego zagrożenia i godzące się na podjęcie ryzyka dla zdrowia.
 1. Przed rozpoczęciem etapu każdy pielgrzym musi poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury przez przewodnika grupy lub wyznaczoną przez niego osobę. W przypadku, gdy u pielgrzyma stwierdzono temperaturę co najmniej 38oC, przewodnik grupy zabrania mu udziału w pielgrzymowaniu, izoluje od pozostałych pielgrzymów i prosi o natychmiastowy powrót do domu.
 1. Przez cały czas pielgrzymki pątnicy zachowują 1,5 – metrowy dystans między sobą. Jednocześnie każdy wyposażony jest w maseczkę zakrywającą usta i nos – potrzebną na postojach i wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego dystansu (np. w czasie spowiedzi) oraz przy ewentualnym wejściu do kościołów  lub sklepów. 
 1. Pielgrzymka ma charakter "sztafety". Żadna z grup, ani osób nie pokonuje całej drogi. Nie pozostaje też nigdzie na nocleg i posiłek. Pielgrzymi zaczynają dzień od dojazdu na trasę marszu i kończąc wracają do domu.
 1. Dojazd pielgrzymów na trasę marszu i powrót do domów odbywa się z zachowaniem przypisanych norm na własną rękę uczestników pielgrzymki przy wsparciu i konsultacji przewodnika grupy.
 1. Swój udział w pielgrzymce oraz akceptację niniejszego regulaminu każdy z pielgrzymów potwierdza własnoręcznym podpisem na liście sporządzonej przez przewodnika grupy, do której dołączone są podpisane osobiście przez uczestnika 2 dokumenty: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” i „Oświadczenie uczestnika Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę”. Złożenie tych podpisów jest jednoznaczne z akceptacją przepisów niniejszego regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Siostry/Brata jest Kuria Diecezjalna z siedzibą
  w Opolu, ul. Książąt Opolskich 1945-005 Opole; tel. 77 454 38 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest ks. Wojciech Lippa, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Opolu. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe Siostry/Brata w celu organizacji Pieszej pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę, a podstawą prawną tego przetwarzania będzie:                           
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 • realizacja umowy, której Siostra/Brat może być stroną lub podjęcie działań na żądanie danej osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wyrażona zgoda na przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności.
 1. Odbiorcą danych osobowych Siostry/Brata są organizatorzy Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę powołani przez Diecezję Opolską.
 1. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a w przypadku materiałów archiwalnych, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217, 357, 398, 650 ze zm.).
 1. Każdy pielgrzym posiada:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Ma Siostra/Brat prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez każdego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 1. Dane osobowe każdego uczestnika Pielgrzymki nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PIESZEJ PIELGRZYMKI OPOLSKIEJ NAJ ASNĄ GÓRĘ.

 1. Oświadczam, że jestem obecnie zdrowy (w szczególności nie cierpię na COVID-19, choroby krążenia, układu oddechowego itp. będące czynnikami ryzyka).
 1. Oświadczam, że nie jestem poddany kwarantannie, ani nadzorowi epidemiologicznemu i nie ciążą na mnie obowiązki poddania się ww.
 1. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie byłem za granicą, nie miałem kontaktu z osobą, która wróciła zza granicy, z osobą chorą na COVID-19, osobą u której podejrzewana jest ta choroba, osobą poddaną kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, ani osobą na której ciąży obowiązek poddania się ww.
 1. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem międzynarodowego transportu kołowego.
 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed udaniem się na szlak pielgrzymi.
 1. Wyrażam zgodę na odesłanie mnie do domu w przypadku, gdy wystąpią u mnie objawy sugerujące możliwość zarażenia się wirusem SARS-Covid-19.
 1. Oświadczam, że jestem świadom, że uczestnictwo w pielgrzymce zwiększa ryzyko zarażenia wirusem SARS-Covid-19 i dobrowolnie podejmuję się tego ryzyka.
 1. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

Organizator Pielgrzymki informuje, że w przypadku wszczęcia śledztwa epidemiologicznego konieczne dane osobowe uczestników pielgrzymki zostaną przekazane właściwym organom państwowym.